Regulament de desfășurare a campaniei “Dragobești în București”

Art. 1.  ORGANIZATORII CAMPANIEI

Organizatoriul „Dragobești în București” este:

  • Partidul Național Liberal Filiala PNL București, entitate fără personalitate juridică, având sediul social în București, Sectorul 1, Aleea Modrogan nr. 22, CIF 34622032, reprezentată legal prin Valentin Stefan în calitate de Secretar General.

Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții (“Regulamentul”).

Art. 2. DURATA, LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI CONDIȚIILE

Campania „Dragobești în București” se desfășoară până în data de 24 februarie 2024, ora 23:59. Persoanele care completează formularul disponibil la adresa pnl-bucuresti.ro/dragobestiinbucuresti și distribuie o poză cu inima galbenă situată la intrarea în incinta sediului PNL București din Aleea Modrogan nr.22 pe Facebook, însoțită de hashtag-ul #DragobeștiÎnBucurești, pot câștiga unul dintre cele 4 premii puse la dispoziție de organizator.

Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la această campanie orice persoană fizică, cu vârsta minimă împlinită de 18 ani la data înscrierii la „Dragobești în București”, indiferent de sex, naționalitate sau religie, care nu figurează ca membru în evidențele Partidului Național Liberal.

Nu pot participa la campanie angajații și colaboratorii cu contract ai organizatorului și nici soțul / soția și rudele angajaților organizatorului până la gradul 2 inclusiv.

Art. 4. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul oficial al campaniei este disponibil oricărui solicitant in mod gratuit, pe întreaga durata a acesteia, prin accesarea paginii pnl-bucuresti.ro/regulamentconcurs.

Prin participarea la această campanie, se prezumă cunoașterea prezentului Regulament și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. Organizatorii iși rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări sa fie făcute publice pe pagina pnl-bucuresti.ro.

Art. 5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE

Persoanele care se vor fotografia cu inima aflată în incinta sediului PNL București vor posta fotografia pe Facebook*, însoțită de hashtag-ul #DragobeștiÎnBucurești și vor completa formularul disponibil la adresa pnl-bucuresti.ro/dragobestiinbucuresti până la data de 24 februarie 2024 ora 23:59. Persoanele eligibile care participă pot câștiga unul dintre cele 4 premii puse la dispoziție de organizator.

Extragerea va avea loc în data de 26 februarie 2024, urmând a fi desemnați câștigătorii după cum urmează:

  • Premiul Special va fi acordat participantei / participantului a cărui postare are cea mai mare medie dintre numărul de share-uri și numărul de reacții la postarea pe Facebook.
  • Premiile I, II și III vor fi acordate prin extragere pe platforma www.random.org.

Câștigătorii vor fi anunțați telefonic de către organizator până vineri 01.03.2024.

*pentru a putea evalua reach-ul postării dumneavoastră este OBLIGATORIU ca atât postarea cât și contul să fie setate pe modul public.

Art. 6. PREMIILE

6.1. Premiul Special, acordat în cadrul campaniei constă în oferirea de către organizator a unei excursii la Paris, ce conține două bilete de avion dus-întors la clasa economic, cu plecare din București, cazare la hotel de 4 stele și mic-dejun inclus pentru două persoane, de vineri până duminică. Valoarea premiului acordat nu poate depăși 10.000 de lei, tva inclus.

Premiul I acordat în cadrul campaniei constă în oferirea de către organizator a unei excursii la Poiana Brașov, ce conține două bilete de tren pe ruta București – Brașov sau decontarea carburantului în limita a 400 de lei, cazare la hotel de 4 stele și mic-dejun inclus pentru două persoane, de vineri până duminică. Valoarea premiului acordat nu poate depăși 5.000 de lei, tva inclus.

Premiul II acordat în cadrul campaniei constă în oferirea de către organizator a unei biciclete Tandem. Valoarea premiului acordat nu poate depăși 4.500 de lei, tva inclus.

Premiul III acordat în cadrul campaniei constă în oferirea de către organizator a unui set de badminton petru două persoane. Valoarea premiului acordat nu poate depăși 500, tva inclus.

Acceptarea premiilor câștigate se face automat sau poate fi refuzată în scris de către câștigător transmițând un emai la adresa bucuresti@pnl.ro.

6.2. Câștigătorul premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia și nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiului. De asemenea, premiul nu este transmisibil către alte persoane.

Art. 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Desemnarea câștigătorului va avea loc la Sediul PNL București din Aleea Modrogan nr. 22 în urma evaluării îndeplinirii condițiilor menționate la Art.5, câștigătorul va fi anunțat și va fi contactat telefonic și prin email, până vineri 01.03.2024.

Art. 8. CONDIȚII DE VALIDARE

8.1. Pentru ca participarea să fie validă, participanții trebuie să respecte condițiile stabilite prin prezentul regulament.
8.2. Condiții de validare a câștigului
Câștigul din prezenta campanie va fi validat dacă participantul câștigător îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute în prezentul regulament.
8.3. Conditii de invalidare a câștigului
Câștigul din prezenta campanie va fi invalidat în cazul în care participantul câștigător încalcă cerințele de participare prevăzute.

În situația în care câștigătorul nu poate beneficia de premiu din motive independente de voința Organizatorului, aceasta atrage după sine pierderea premiului. În această situație, Premiul nu se va mai acorda și va rămâne în posesia Organizatorului.

Art. 9. TAXE ȘI IMPOZITE

Conform art. 110 din Codul fiscal, venitul sub formă de premii dintr-un concurs se impune, prin reținere la sursa, cu o cota de 10% aplicată asupra venitului net. Obligația plății acestui impozit revine câștigătorului, iar obligația calculării, reținerii și virării impozitului revine organizatorului. Organizatorul se obliga să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători în conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind in sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Art. 10. ANGAJAMENTE

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la această campanie implică acceptul câștigătorului ca numele și imaginea sa să fie facute publice și folosite în scopuri publicitare de către organizator, în diverse materiale audio-video, doar cu acordul expres și neechivoc al persoanei vizate.

Art. 11. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

Această campanie va putea fi întreruptă numai în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, după anunțarea prealabilă a publicului.

Art. 12. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorului nu îi revine nicio răspundere pentru:

–        orice alte costuri ale câștigătorului în legătură cu intrarea în posesie a premiului, altele decât cele aflate în sarcina sa conform prezentului regulament și dispozițiilor legale;

–        imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.

Art. 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la această campanie se prezumă cunoașterea conținutului prezentului regulament si consimțământul participanților pentru procesarea datelor cu caracter personal de către organizator, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), în scopul organizării campaniei.

Tuturor participanților la campanie le sunt garantate drepturile, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții se pot adresa PNL București prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa de e-mail bucuresti@pnl.ro.

PNL București va prelucra datele cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligațiilor legale stabilite in sarcina noastră.

Prin înscrierea la această campanie, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și localitatea de reședință să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fara alte obligații sau plăți.

Art. 14. FORȚA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a căror apariție il pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Art. 15. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator si participanții la această campanie se vor soluționa pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate in instanțele judecătorești competente de pe raza Municipiului București.

Eventualele reclamații legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului bucuresti@pnl.ro în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data finalizării campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

Art. 16. ALTE CLAUZE

Prin participarea la prezenta campanie, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite prin prezentul Regulament oficial. In cazul in care Organizatorul constată că participantul câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de Regulamentul oficial al campaniei, iși rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți. Organizatorul iși rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul Regulament. Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

Această Campanie se desfășoară în baza O.G. 99 din 29.08.2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață.

ORGANIZATOR:

Partidul Național Liberal Filiala PNL București reprezentată prin Valentin Ștefan, Secretar General