Urna specială (mobilă)
I. Categorii de alegători care pot vota prin intermediul urnei speciale:

a) alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate;
b) alegătorii care, la data scrutinului, sunt internați într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private;
c) persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă și persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale și care sunt înscrise în listele electorale permanente ale circumscripției electorale, pe raza căruia se află penitenciarul sau locul de deținere;
d) persoanele aflate în arest la domiciliu;
e) cetățeanul cu drept de vot aflat în carantină la domiciliu, în locația declarată ori într-un spațiu special desemnat de către autoritățile competente, pentru alegătorii contacți direcți ai unei persoane depistate cu virusul Sars-CoV-2;
f) cetățeanul cu drept de vot aflat în izolare la domiciliu, în locația declarată ori într-un spațiu special desemnat de către autoritățile competente, pentru alegatorii cu un test pozitiv de depistare a virusului Sars-CoV-2

II. Cererea de vot prin intermediul urnei speciale (mobile):

A. Pentru categoriile prevăzute la lit. a), b), c) si d):

 • Cererea se depune la secția de votare cea mai apropiată de imobilul unde se solicită deplasarea echipei desemnată de către biroul secției de votare, cu condiția ca alegătorul solicitant să aibă domiciliul sau reședința în circumscripția electorală în care se află secția de votare.
 • Cererea poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane / a conducătorului instituției, spitalului, penitenciarului, șeful locului de detenție.
 • Cererea trebuie să fie datată și semnată olograf de către alegătorul care solicită urna specială și cuprinde, în mod obligatoriu:
  • numele și prenumele;
  • codul numeric personal;
  • domiciliul sau reședința, conform mențiunilor din actul de identitate ori dovada de reședință, după caz;
  • adresa imobilului unde se solicită deplasarea echipei desemnată de către biroul secției de votare,
  • seria și numărul actului de identitate;
  • numărul de telefon.
 • Cererea trebuie să fie însoțită de copii ale oricărui act din care rezultă boala, starea de sănătate ori de invaliditate / o copie a hotărârii judecătorești în baza căreia s-a dispus măsura arestului la domiciliu; din conținutul înscrisurilor primite trebuie să se poată stabili lipsa posibilității alegătorului de a se autodeplasa la sediul secției de votare, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod expres sintagma „persoană netransportabilă”.
 • Cererea poate fi depusă fie direct la secţia de votare sâmbăta, 5 decembrie 2020, între orele 18 și 20, fie la biroul electoral de circumscripție sau la oficiul electoral, între 28 noiembrie și 4 decembrie 2020.

Nota bene! Cererile și documentele primite de biroul electoral de circumscripție sau oficiul electoral, după caz, sunt transmise prin intermediul instituției prefectului, până cel mai târziu în data de 6 decembrie 2020, ora 10:00, biroului electoral al secției de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale.

B. Pentru categoriile prevăzute la lit. e) si lit. f) (contacți direcți sau persoane pozitive la virusul COVID):

 • Cererea poate fi transmisă, prin mijloace electronice, biroului electoral de circumscripție sau oficiului electoral, după caz, până cel mai târziu în data de 4 decembrie 2020.
 • Cererea trebuie sa fie însoțita şi de copii ale următoarelor documente:
  ▪ fie biletul de externare din unitatea sanitară care confirmă diagnosticul și indicația de izolare;
  ▪ fie decizia de carantină / izolare emisă de direcția de sănătate publică județeană / a municipiului București (în continuare, DSP);
  ▪ fie rezultatul testării COVID-19 RT-PCR (pozitiv) din ultimele 14 zile.
 • Cererea trebuie să fie întocmita conform Anexei 1 din prezentul document în care alegătorul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate birourilor electorale de circumscripție/oficiilor electorale.
 • Cetățenii cu drept de vot aflați în carantină la domiciliu / izolare la domiciliu cărora nu li s-au eliberat documentele prevăzute mai sus, pot transmite, prin orice mijloace, birourilor electorale de circumscripție sau oficiilor electorale după caz, cereri privind emiterea documentelor necesare exercitării votului prin intermediul urnei speciale, conform modelului prevăzut în Anexă 2.
 • Birourile electorale de circumscripție și oficiile electorale asigură transmiterea, de îndată, către DSP, a listei persoanelor care au transmis cereri în vederea luării măsurilor necesare pentru emiterea de urgență a documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de către cetățenii aflați în carantină la domiciliu / izolare la domiciliu.
 • Birourile electorale de circumscripție și oficiile electorale asigură transmiterea, de îndată, către DSP, a listei persoanelor care au transmis cereri conform prezentei proceduri, în vederea luării măsurilor necesare pentru emiterea urgentă a documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.
 • DSP cărora le sunt transmise listele cu alegatorii care au depus cereri pentru urna speciala și se încadrează în aceste categorii comunică de îndată, dar nu mai târziu de data de 5 decembrie 2020, birourilor electorale de circumscripție județeană / oficiilor electorale, după caz, în scris, prin orice mijloace, lista persoanelor cu privire la care s-a formulat cerere și în privința cărora s-a instituit izolarea sau carantina, după caz, însoțită de deciziile emise privind izolarea sau carantina acestora.
 • În cazul persoanelor în privința cărora DSP au confirmat instituirea izolării sau carantinei, birourile electorale de circumscripție județeană/oficiile electorale, după caz, imprimă cererile privind emiterea documentelor necesare exercitării votului prin intermediul urnei speciale, pe care le transmit, împreună cu deciziile emise de DSP, prin intermediul instituției prefectului, până cel mai târziu în data de 6 decembrie 2020, ora 10:00, biroului electoral al secției de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale.

C. Alte mențiuni privind urna specială (mobilă):

 • Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare vor dispune măsurile necesare, astfel încât la ora 21:00 din data de 6 decembrie 2020, urna specială să se afle în localul de vot.
 • În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială.
 • Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
 • Echipa formată pentru votul prin intermediul urnei speciale din cel puțin 2 membri se va deplasa la locurile unde se află alegătorii înscriși în extrasul din listele electorale, sub paza personalului structurilor MAI, cu următoarele materiale necesare exercitării dreptului de vot:
  a) urna specială, sigilată cu ștampila de control a secției de votare;
  b) extrasul din listele electorale care cuprinde toate datele de identificare ale persoanelor ce urmează a vota prin intermediul urnei speciale;
  c) o tușieră;
  d) o ștampilă cu mențiunea „VOTAT”;
  e) cel puțin un pix, cu pastă de culoare albastră;
  f) buletine de vot, pe care este aplicată ștampila de control a secției de votare și timbre autocolante, în număr necesar corespunzător extrasului din listele electorale.
 • D. Măsuri de protecție la utilizarea urnei speciale:

  – În ziua votării, echipa care transportă urna specială se va deplasa mai întâi la adresele solicitanţilor din alte cauze decât COVID-19 (la unitățile sanitare nonCOVID, aziluri pentru persoane vârstnice, penitenciare, centre de reţinere şi arestare preventive etc.) și ulterior se va deplasa la unităţile sanitare COVID-19 şi la adresele persoanelor izolate şi carantinate.
  – Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială trebuie să poarte mască şi mănuşi (de preferat și vizieră) ce trebuie schimbate sau dezinfectate cu o soluţie dezinfectantă pe bază de alcool la părăsirea fiecărei incinte.
  – Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială nu vor intra în locuinţa în care se află alegătorul şi vor realiza toate formalităţile la intrarea în aceasta, asigurând o distanţă de minimum 1 metru faţă de alegător.
  – Alegătorul care votează prin intermediul urnei speciale şi celelalte persoane prezente în incintă vor purta obligatoriu mască. Alegătorul îşi va dezinfecta mâinile înainte de preluarea buletinelor de vot şi a ştampilei cu menţiunea “VOTAT”, îşi va înlătura pentru scurt timp masca spre a fi identificat şi îşi va repoziţiona masca acoperind nasul şi gura. Alegătorul va semna în lista electorală utilizând ori de câte ori este posibil cu pixul personal. Ştampila cu menţiunea “VOTAT” şi, dacă este cazul, pixul utilizat de alegător se dezinfectează după votare de către unul dintre membrii echipei care transportă urna specială prin pulverizare/ştergere cu soluţie dezinfectantă sau prin ştergere cu şerveţele/lavete impregnate cu dezinfectant pe bază de alcool.
  – În cazul persoanelor internate în unităţi sanitare, votul cu urna specială va fi asigurat cu implementarea măsurilor specifice; echipamentul de protecţie pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială va fi asigurat de către unitatea sanitară, în conformitate cu nivelul de echipare corespunzător secţiei respective. Toate materialele de protecţie utilizate vor fi introduse într-un sac dedicat.

Anexa 1
Cerere pentru solicitarea exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale
Subsemnatul (ă) _____________________________________________________

având CNP domiciliat (ă) în_______ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (se înscrie adresa de domiciliu conform mențiunilor din cartea de identitate/pașaport) și având reședința în _______________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(acolo unde este cazul), legitimat cu actul de identitate seria ___________, nr. ________,
telefon ______________________, prin prezenta solicit deplasarea urnei speciale la adresa __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________, în vederea exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, cunoscând prevederile art. 326 privind falsul în declarații din Legea nr. 287/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
În susținerea cererii anexez următoarele acte medicale și/sau acte oficiale din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data __________________ Semnătura______________________

Anexa 2
Cerere pentru emiterea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de către persoanele aflate în izolare sau carantină
Subsemnatul …………………………………………………………………………………………….., având CNP …………………………………………………………….., telefon……………………………… domiciliat în ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. (se înscrie adresa de domiciliu conform mențiunilor din actul de identitate), având reședința în …………………………………………………………………………………………. (acolo unde este cazul) cunoscând prevederile art. 326 privind falsul în declaraţii din Legea nr. 287/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, aflat în izolare/carantină1 la adresa ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. solicit în vederea exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, eliberarea de către direcția de sănătate publică a deciziei privind instituirea măsurii izolării/carantinei1.
Declar pe propria răspundere următoarele:
o am intrat în contact direct cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 …………………………………………………………………….. (se înscriu numele și prenumele contactului, precum și numărul de telefon al acestuia, dacă este cunoscut) prin testare cu metoda RT-PCR1;
o am sosit din țara/zona ………………………………………………………..2, stabilită de către INSP ca fiind cu risc epidemiologic ridicat1.
o am semne și simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform definiției de caz stabilite de Centrul Național de supraveghere și control al bolilor transmisibile1.
Totodată, declar că nu dețin niciun alt act care să îmi permită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.

Data …………… Semnătura ……………………………

Notă

1 Se bifează varianta care descrie situaţia de fapt concretă în care se află declarantul;
2 Se înscrie denumirea ţării sau a zonei din care a sosit declarantul.

Formular Contact

5 + 3 =

Contact
Ne puteți contacta folosind formularul alăturat, sau prin intermediul următoarelor variante: